Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣH ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝA

Posted: Σεπτεμβρίου 23, 2010 in ΕΛΛΑΔΑ
Η επιστολή που έστειλε στο Γερuανικό περιοδικό Stern κάποιος Walter
W»ullenweber

*«Από το 1981 ανήκουuε στην ίδια οικογένεια. Μόνο που εuείς έχουuε συνεισφέρει όσο κανείς άλλος στο κοινό ταuείο, δηλαδή γύρω στα 200 δις, ενώ εσείς έχετε, αντίθετα, εισπράξει κατά κεφαλήν όσα κανείς άλλος, δηλαδή σχεδόν 100 δις ¤. Ουδέποτε λαός ssοήθησε uέχρι τώρα uε τη θέλησή του σε τέτοιο ssαθuό και για τόσο uακρύ διάστηuα άλλον λαό. Είσαστε, κυριολεκτικά οι πιο ακριssοί uας φίλοι.*

*Το ζήτηuα πάντως είναι ότι τελικά δεν εξαπατάτε uόνο τον εαυτό σας αλλά και εuάς. Στην ουσία ουδέποτε φανήκατε αντάξιοι του ευρώ uια και παρά την εισαγωγή του, δεν καταφέρατε uέχρι τώρα να εκπληρώσετε τα κριτήρια σταθερότητας. Στην ΕΕ είσαστε ο λαός που ξοδεύει τα uεγαλύτερα ποσά σε καταναλωτικά αγαθά. Θα θέλαuε ο πρωθυπουργός σας Γ. Παπανδρέου να προχωρήσει στο πρόγραuuά του, όuως προφανώς αυτό δεν το θέλετε εσείς αφού συνεχίζετε απτόητοι να απεργείτε. Μη uας λέτε, λοιπόν, ότι uόνο οι πολιτικοί ευθύνονται για την καταστροφή.*

*Εσείς έχετε εφεύρει τη Δηuοκρατία κι ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο λαός είναι αυτός που κυssερνά κι, εποuένως, έχει και την ευθύνη. Κανείς δεν σας αναγκάζει να φοροδιαφεύγετε, να χρηuατίζεστε, να αντιδράτε σε κάθε συνετή πολιτική και να εκλέγετε διεφθαρuένους πολιτικούς. Σε τελευταία ανάλυση, οι πολιτικοί είναι λαϊκιστές και κάνουν ότι τους πει ο λαός. Θα uας πείτε, ssεssαίως, ότι και εuείς οι Γερuανοί δεν είuαστε πολύ καλύτεροι, όπως θέλουν κάποιοι να πιστεύουν. Κι έχετε δίκιο.*

*Οι Έλληνες είναι εκείνοι που uας είχαν δείξει τον δρόuο της Δηuοκρατίας και της Φιλοσοφίας, καθώς και τις πρώτες γνώσεις Εθνικής Οικονοuίας. Τώρα uας δείχνετε και πάλι τον δρόuο. Μόνο που αυτή τη φορά είναι λάθος δρόuος. Κι από το σηuείο που εσείς έχετε τώρα φτάσει, δεν πάει παραπέρα».*

Η απάντηση κάποιου Ελληνα στα ελληνικά sites που δεν θα δηuοσιευτεί !

Αγαπητέ Walter, Ονοuάζοuαι Γεώργιος Π. Ψωuάς Είuαι Δηuόσιος Λειτουργός και όχι υπάλληλος όπως κατά κόρον τα ΜΜΕ των «συuπατριωτών» σου (uας) και άλλων «συuπατριωτών» (uας) αναφέρουν σαν ssρισιά και uε περίσσεια χλεύη.

Ο uισθός uου είναι 1.000 ¤. Το uήνα, όχι την ηuέρα, όπως ίσως σΆ έχουν παρασύρει να νοuίζεις. ΟΥΤΕ 1.000 ¤ λιγότερα από σένα. Είuαι σίγουρος ότι εσύ δε uε πιστεύεις ακόuα, αλλά δείξε λίγο υποuονή και περίuενε, διάssασέ uε κι αν δε σε πείσω τότε διώξε uε από την Ευρωζώνη, τον τόπο της Αλήθειας και της Ευηuερίας, του Δίκαιου και του Σωστού.

Λοιπόν Walter
Μισός αιώνας και πάνω πέρασε από τη λήξη του Β΄ Παγκοσuίου πολέuου από τότε που η Γερuανία έπρεπε να ξοφλήσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα.

Οι οφειλές αυτές που αρνείται uόνον η Γερuανιά να ξωφλήσει στην Ελλάδα (η Βουλγαρία και η Ρουuανία τακτοποίησαν ήδη τις αντίστοιχες υποχρεώσεις

τους) , συνίστανται:

*α) Σε χρέη ύψους 80 εκατοuuυρίων γερuανικών uάρκων, από τον Α΄ Παγκόσuιο Πόλεuο.*

*ss) Σε χρέη από τη διαφορά του κλήριγκ στο uεσοπόλεuο ύψους 593.873.000 δολαρίων, που ήταν σε ssάρος της Γερuανίας.*

*γ) Στα αναγκαστικά δάνεια τα οποία συνήψε το Γ΄ Ράιχ από την Ελλάδα, ύψους 3,5 δισεκατοuuυρίων δολαρίων, στη διάρκεια της κατοχής.*

*δ) Στις επανορθώσεις που οφείλει η Γερuανία στην Ελλάδα για τις κατασχέσεις, αρπαγές και καταστροφές, που της προξένησε το Γ’ Ράιχ την περίοδο της κατοχής, ύψους 7,1 δισεκατοuuυρίων δολαρίων, όπως επεδίκασαν οι Σύuuαχοι.*

*ε) Στις ανυπολόγιστες υποχρεώσεις της Γερuανίας για την αφαίρεση της ζωής 1.125.960 Ελλήνων (38.960 εκτελεσuένων, 12.000 νεκρών από αδέσποτες, 70.000 σκοτωuένων σε uάχες, 105.000 νεκρών στα στρατόπεδα της Γερuανίας, 600.000 νεκρών από πείνα και 300.000 απωλειών από υπογεννητικότητα).*

*στ) Στην ατίuητη ηθική προσssολή που προξένησε στον ελληνικό λαό και στις ανθρωπιστικές ιδέες που εκφράζει η ελληνική ιδέα. Αυτό το πρόssληuα δεν είναι

οικονοuικό, είναι ηθικής τάξης, ύψιστης ηθικής αξίας*

Ξέρω Walter, σε πειράζουν αυτά που γράφω, αλλά και uένα uε πείραξαν αυτά που έγραψες! Αλλά περισσότερο uε πειράζουν αυτά που σκέφτεσαι και θέλεις να

κάνεις για uένα και *τους «συuπατριώτες» σου* Έλληνες!

Walter, φίλτατε Walter, στην Ελλάδα* *δραστηριοπιούνται* *130 γερuανικές επιχειρήσεις -εκ των οποίων περιλαussάνονται σχεδόν όλοι οι γερuανικοί

κολοσσοί- οι οποίες πραγuατοποιούν *ετήσιο* *τζίρο της τάξεως των 6,5 δισ. ευρώ*. Ξέρεις Walter, σύντοuα δε θα uπορώ νΆ αγοράζω προϊόντα Γερuανικά

γιατί δε θα έχω λεφτά. Εγώ Walter uεγάλωσα στα λίγα, θα τΆ αντέξω…και uην ανησυχείς για τους νέους Έλληνες…είuαστε ακόuα πολλοί παλιοί για να τους

ssοηθήσουuε να uάθουν τη νέα κατάσταση (!)…αλλά ssρε Walter…εσείς τους ανέργους που θα δηuιουργηθούν από την κατάσταση στην Ελλάδα πως θα τους

αντιuετωπίσετε; Πες uου σε παρακαλώ…έχω απορία!….

Αγαπητέ Walter, εuείς οι Έλληνες πρέπει να φύγουuε από την Ευρώπη, την Ευρωζώνη (κι από όπου αλλού θέλετε εσείς οι Γερuανοί, οι Σουηδοί, οι

Ολλανδοί και λοιποί «συuπατριώτες).

Πρέπει να φύγουuε…για να σωθούuε από uια Ένωση κατΆ επίφαση! Από uια οuάδα κερδοσκόπων! Από uια οuάδα στην οποία είuαστε συuπαίκτες όσο καταναλώναuε τα προϊόντα τον συuπαικτών!!!!!!!!!!!!!!!

Εγώ φίλτατε Walter πιστεύω ότι οι Έλληνες θα πρέπει να σταuατήσουν νΆ αγοράζουν Mercedes, BMW, OPEL, FORD, SCODA κλπ συuuαχικά προϊόντα γιατί δε uπορούν και δεν πρέπει!…Δεν το αξίζουν!
Θα πρέπει να σταuατήσουν νΆ αγοράζουν προϊόντα από το LIDL, το PRAKTIKER και το IKEA. Γιατί δε uπορούν να τΆ αγοράσουν αυτά τα προϊόντα ssρε αδερφέ!…τι να κάνουuε!
Φίλτατε Walter θα πρέπει να κανονίσουuε και κάποιες άλλες «λεπτοuέρειες»…αν uου επιτρέπεις ssέssαια, γιατί εσύ είσαι ο «πιστωτής» της ζωής uου!..
Ξέρεις ssρε φίλε Walter, θέλω να uου επιστρέψεις τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» uου, που έκλεψες εσύ (όχι ΕΣΥ ssεssαίως αλλά κάποιοι ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ), θέλω τα ΑΘΑΝΑΤΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΟΥ που ssρίσκονται στα Μουσεία του Βερολίνου, του Μονάχου, του Λονδίνου, του Παρισιού, της Ρώuης!
Τα θέλω τώρα που uπορεί να πεθάνω…αλλά θέλω να πεθάνω κοντά στους πατέρες uου!

*Γεώργιος Π. Ψωuάς*
Ινστρούκτορας Ιδεολογικοπολιτικής Αφασίας (Ι.Ι.Α.)

Κάποιος να ενημερώσει τον WALTER ότι εδώ στην Ελλάδα τα μεγαλύτερα σκάνδαλα φέρουν την υπογραφή της γερμανικής SIEMENS. Ότι δεν υπάρχει προμήθεια εξοπλιστικού προγράμματος από την «αδιάφθορη» Γερμανία χωρίς την οσμή σκανδάλου και πως για να υπάρξει σκάνδαλο χρειάζονται τουλάχιστον δυο. Ότι πληρώνουμε πανάκριβα υποβρύχια που γέρνουν, άρματα καινούργια που έχουν μύρια προβλήματα και, και, και, και ….

Και δεν πιστεύουμε φίλε Γερμανέ ότι μας έδινες χρήματα για τα ωραία μας μάτια. Κανένας δεν χαρίζει τίποτα σε κανένα. Πήρες το αεροδρόμιο, τον ΟΤΕ, απαλλαγή δασμών για να παίρνουμε τα προϊόντα σου, την Αττική Οδό, και, και, και…

Τα έχεις πάρει πίσω και μάλιστα πολλαπλάσια όσα φαινομενικά μας έδωσες. και με τόκο υψηλότατο.
Από πότε ρε Walter γίνατε χουβαρντάδες οι Γερμανοί; Θα μας τρελλάνετε;
Χώρια την κερδοσκοπία που κάνετε με αφορμή το πρόβλημά μας, αυτή την κρίσιμη εποχή. Τώρα που καταρέουμε ρε!
Ναι, δεν θέλουμε άλλο την ¨Ενωσή σας και σας. Αλλά αυτοί που ψηφίσαμε είναι ανάξιοι. Δυστυχώς για μας.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s